Jantien de Boer

Image courtesy Jantien de Boer - Shades - 2012

Image courtesy Jantien de Boer – Shades – 2012

ENGLISH

I recently stumbled upon some impressive paintings online, created by an upcoming talented Dutch painter called Jantien de Boer. Jantien lives and works in Groningen, The Netherlands, and graduated from the “Klassieke Academie voor Schilderkunst”, also located in Groningen. Her work is very appealing and instantly attracts the unknowing viewer to have a closer look.

What is it exactly that makes Jantien’s paintings so good, I ask myself. Is it mainly the obvious anatomical knowledge combined with smart use of compositional “tools” like the use of edges and value that her work seems to emit? Is it the bold brushwork? Surely, this helps to add to the believability, for example in “Show must go on IV”, but there’s more going on here. The Artist evokes an atmosphere that contains both serenity and tension. The viewer is gently compelled to ask questions, to engage with the work.

I wanted to know a little bit more about Jantien de Boer, so I asked her a few questions and got permission to post her answers here, along with a few pictures of her work.

NEDERLANDS

Onlangs kwam ik toevallig terecht op de website van een jonge, talentvolle opkomende kunstschilder, genaamd Jantien de Boer. Jantien woont en werkt in Groningen, alwaar ze afstudeerde aan de “Klassieke Academie voor Schilderkunst”. Haar werk is zeer vervoerend en nodigt de toeschouwer meteen uit om een iets diepere kijk op het werk te nemen.

Wat is het nu juist dat me zo aanspreekt in haar werk? Is het vooral de combinatie van anatomische kennis met het handig gebruik van compositorische “tools” zoals het gebruik van randen en tonaliteit? Is het de gedurfde penseelvoering? Dit helpt zeker om de geloofwaardigheid van het werk (bvb bij “Show must go on IV”), maar er is meer aan de hand. De kunstenares slaagt erin een atmosfeer van sereniteit te combineren met spanning. De toeschouwer wordt vriendelijk “verzocht” om vragen te stellen en zich met het werk te verbinden.

Ik wilde iets meer weten over Jantien de Boer, dus ik stelde haar een aantal vragen en kreeg toestemming haar antwoorden en een aantal afbeeldingen van haar werk hier te publiceren.

Image courtesy Jantien de Boer - Show must go on I - 2013

Image courtesy Jantien de Boer – Show must go on I – 2013

What made you become a painter and how did you end up at the academy?

Jantien: From an early age on, I loved to draw, so it wasn’t hard to decide to do something with art. Even though I studied Art History first, the urge to paint became more and more predominating. Eventually, I started out at the “Klassieke Academie voor Schilderkunst” (Classical Painting Academy). At this Academy, the classical principles of art, being form, color and composition, are highly valued.

Here and there one hears the claim that skills, knowing the “metier” so to speak, isn’t required to be able to create true art. What do you think about this, and how do you place your own knowledge and skills in this?

Jantien: I think skills and knowledge are required to be able to make art. Having skills, however, doesn’t guarantuee that you will create good art. As a painter, sculptor, etc. you must always be aware of what your tools actually do, how your materials work and what are the best ways to handle them. Only then you’ll be able to maximize their potential. Apart from technical knowledge, art needs a good concept as well, an idea that comes from the artist him/herself. One doesn’t need skills to have an idea, but to shape it eventually into something worthwhile, one does.

Who are your biggest sources of inspiration and or examples?

Jantien: Got a minute…? 😉 I admire artists from Michelangelo to Freud. Nowadays, I’m mostly looking at contemporary figurative painters who depict the world as they see it in their very own way. I’m impressed by the work of Jenny Saville, Alex Kanevsky I find adventurous in his approach, Michaël Borremans has his typical individual features and Eric Fischl is a true virtuoso painter.

What exactly fascinates you the most in their work?

Jantien: See previous answer, but the fact that they are, or seem to be, so very much their selves. They follow their own path. I admire that, particularly because I am still searching for my “own” way.

 

Image courtesy Jantien de Boer - Happy face (in your face) - 2013

Image courtesy Jantien de Boer – Happy face (in your face) – 2013

Image courtesy Jantien de Boer - Happy Face - 2012

Image courtesy Jantien de Boer – Happy Face – 2012

 

Wat heeft je tot schilderen gebracht, hoe ben je in de Academie beland?

Jantien: Al van jongs af aan tekende ik erg graag. De stap om “iets met kunst” te doen was dus vrij klein. Hoewel ik eerst een studie Kunstgeschiedenis heb gedaan, werd de drang om zelf te schilderen steeds overheersender. Uiteindelijk ben ik naar de toen net opgerichte Klassieke Academie voor Schilderkunst gegaan. Een academie waar de klassieke principes van het vak (vorm, kleur, compositie) hoog in het vaandel staan.

Je hoort hier en daar wel eens dat de vakkennis, het leren van “le metier”, niet noodzakelijk is om in staat te zijn kunst te maken. Wat vind jij hiervan en hoe plaats je je eigen vakkennis in dit verhaal?

Jantien: Ik denk dat vakkennis wel degelijk noodzakelijk is om kunst te maken. Het is echter geen enkele garantie dat je door technische vaardigheden góede kunst maakt. Ik denk dat je als schilder, beeldhouwer, tekenaar, etc. altijd goed op de hoogte moet zijn van wat je materiaal doet, hoe het werkt en hoe je het het beste kunt hanteren. Pas dan kun je er ook het maximale uithalen. Daarnaast, dus naast de technische kennis, bestaat kunst ook uit een goed concept, een eigen idee. Om een idee te creëren heb je inderdaad geen vakkennis nodig. Om het uiteindelijk vorm te geven wel, vind ik.

Wie zijn je grootste inspiratiebronnen en/of voorbeelden?

Jantien: Heb je even..? 😉 Ik bewonder kunstenaars van Michelangelo tot Freud. Tegenwoordig kijk ik vooral naar hedendaagse figuratieve schilders die op geheel eigen wijze vorm geven aan de wereld zoals zij die zien. Het werk van Jenny Saville vind ik indrukwekkend, Alex Kanevsky avontuurlijk in zijn benadering, Michaël Borremans zeer individueel en Eric Fischl is een virtuoos schilder.

Wat spreekt jou precies aan in hun werk?

Jantien: Zie het vorige antwoord. Maar vooral spreekt mij in hun werk aan dat ze allemaal hun eigen koers varen: zo ontzettend zichzelf (lijken te) zijn. Dat bewonder ik. Vooral omdat ik zelf nog erg op zoek ben naar “mijn” manier.

 

Image courtesy Jantien de Boer - 2013

Image courtesy Jantien de Boer – 2013

Image courtesy Jantien de Boer - An envious sliver broke - 2013

Image courtesy Jantien de Boer – An envious sliver broke – 2013

Your work always contains a number of contradictory characteristics: mystique versus clarity, panic vs serenity, sadness vs hope, or at least that’s what I see in it. Am I in the right direction or am I completely off?

Jantien: I think it’s really nice that you see this in my work! That’s exactly what it is. I don’t want my work to be one-dimensional. It has to touch multiple aspects. You see one thing, but there’s a hint of something else in there as well.

You made a long trip to South-America a while ago. What impressions did this trip leave you with, and did it influence your work?

Jantien: By traveling through South-America for 5 months, I’ve seen and experienced beautiful things in the first place. I’ve met very special people and made some dreams come through. But this trip has mainly taught me about myself and about how I handle certain things. This obviously had an impact on my paintings. I’ve become more conscious of what it is I want to express and how I can do this in the best possible way. One could say I’ve grown more mature; not just personally, but also artistically.

Do you do commissions? Where can people that are interested in your work find more info about it?

Jantien: I sometimes do commissions, but not often. People can always contact me through my website. My personal work is sold exclusively through the galleries that represent me. They are doing a heck of a job to promote my work. If people like a specific painting and want more info, they can always contact me. I will direct them to the gallery that has my work at display with great pleasure.

Jantien de Boer
www.jantiendeboer.com to see more work and exhibition agenda, blog, etc.

 

 

Image courtesy Jantien de Boer

Image courtesy Jantien de Boer

 

Jou werk bevat steeds een aantal contradictorische kenmerken: mystiek vs klaarheid, paniek vs sereniteit, verdriet vs hoop, althans dat zie ik erin. Ben ik in de goede richting of zit ik er compleet naast?

Jantien: Ik vind het erg mooi dat je dat erin  ziet! Dat is het ook precies. Ik wil graag dat mijn werk niet eendimensionaal is, maar meerdere kanten belicht. Het moet een beetje “schuren” zeg ik altijd. Je ziet het ene, maar er zit ook een hint van iets anders in.

Je hebt een tijdje terug een grote reis gemaakt naar Zuid-Amerika. Wat zijn de indrukken die deze reis op je nagelaten heeft, en heeft dit een invloed gehad op je werk?

Jantien: Door vijf maanden in Zuid-Amerika te reizen heb ik in de eerste plaats prachtige dingen gezien en meegemaakt, bijzondere mensen ontmoet en dromen waargemaakt. Maar vooral heeft de reis me veel over mezelf geleerd en over hoe ik met dingen omga. Dat heeft natuurlijk doorgewerkt in mijn schilderijen. Ik ben me bewuster geworden van wat ik uit wil drukken en hoe ik dat het beste kan doen. Je zou misschien kunnen zeggen dat ik ‘volwassener’ geworden ben. Niet alleen persoonlijk, maar ook in mijn schilderwijze.

Werk je ook in opdracht? Wat doen mensen die geïnteresseerd zijn in je werk het best?

Jantien: Soms werk ik in opdracht, maar niet vaak. Mensen kunnen daarvoor altijd vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn website. Mijn vrije werk wordt uitsluitend via de galeries verkocht die mij representeren. Zij doen geweldig hun best om mijn werk te promoten. Als mensen een bepaald schilderij mooi vinden en daar informatie over willen krijgen, kunnen ze altijd contact met mij opnemen. Ik verwijs ze dan met veel plezier door naar de galerie waar het werk op dat moment te zien is.

Jantien de Boer
www.jantiendeboer.com om meer werk te bekijken, alsook haar tentoonstellings-agenda, blog, enz.